تبلیغات
حاجی قاسمی - عقد بیع
حاجی قاسمی
حقوق - علوم غریبه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

                        آثار عقد بیع و احكام آن

1-2- تعریف و مفهوم عقد بیع :

                          مطابق مادة 338 ق.م  بیع عبارتست از تملیك عین به عوض معلوم .

دراین تعریف تملیك از باب تفعیل و ازماده ملك مشتق گردیده و عبارتست از : آنكه شخص حق سلطه انحصاری خود برمالی را به دیگری واگذار كند .

بیع یكی ازعقود معوّض است و درواقع كاملترین نوع آن میباشد ، اما بین بیع و معاوضه تفاوت است و فرق آن دوهم درقصد طرفین معامله است ، به این معنی كه درعقد بیع طرفین قصد انعقاد عقد بیع را دارند و درمعاوضه طرفین قصد معاوضه دارند .

تعریف عقدبیع رابیان كردیم ، حال با توجه به مادة 464 ق.م  عقد معاوضه راتعریف می كنیم كه عبارتست از : عقدی كه یكی از طرفین درقبال اخذ مال ، مالی را به دیگری میدهد بدون اینكه در نظر بگیرند یكی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد ، چون درعقد بیع ، مبیع و ثمن وجود دارد یكی ازتفاوتهای عمده عقد بیع با معاوضه در خیارات است . برخی خیارات مثل خیار تأخیر ثمن ، مختّص عقدبیع میباشد ، اگرچه خود عقدبیع هم معوّض است . باید توجه داشت كه دربیع هر مالی را میتوان ثمن قرارداد ، واز این جهت قانون مدنی بین عقدبیع و معاوضه فرق نگذاشته است .

2-2- شرایط صحّت عقد بیع :

همانطوركه درمبحث قبل گفته شد درعقدبیع نیزشرایط صحت عقد همان شرایط 4 گانه مندرج در مادة 190 ق.م  میباشد ، و علیرغم تصریح قانونگذار دراین ماده در مواد 339 و 346 ق.م به برخی از شرایط صحت عقد ، مجدداً تأكید و تصریح شده است . مثلاً در مادة 339 ق.م به ضرورت توافق بایع و مشتری قبل از ایجاب و قبول اشاره شده وآن موارد عبارتند از :

الف) توافق طرفین معامله از جهت شخص طرف معامله .

ب) توافق طرفین درنوع مبیع ، مثلاً معامله فرش .

ج) توافق طرفین درثمن معامله .

د) توافق طرفین دراصالت یا وكالت درمعامله .

هـ) توافق طرفین معامله درشروط یا مفاد معامله .

3-2- ایجاب و قبول در عقد بیع :

درعقدبیع نیز ایجاب و قبول از اركان اصلی درصحت معامله است ، چون بواسطة آنها قصد و انشاء یا ارادة انشایی كشف میشود .

ایجاب و قبول ممكن است به لفظ باشد یا به اشاره یا نوشتن و یا به صرف دادوستد یا فعل .

سئوال : ماهیت حقوقی پیشنهاد فروش یا آگهی فروش و اعلام بها مثلاً‌درمورد زمین یا ساختمان كه در جراید یا رسانة ملی یا بنرهای نصب شده درمعابر اعلام میشود چیست ؟ آیا ایجاب تلقّی میشود یا خیر ؟

پاسخ : از آنجا كه پیشنهاد فروش با توجه به معنای عرفی آن نیاز به تحلیل دارد و درپیشنهاد فروش اگر انگیزه تبلیغات صرف ، نباشد فروشند ایجاب خودرا به اشخاص معین یا غیر معین اعلام میدارد و ممكن است شخص خاصی مورد معامله او نباشد و اگرچنین برداشت شود كه پیشنهاد فروش قصد انشاء و اراده باطنی ایجاب كننده است ، دراینصورت برای پیشنهاد كننده الزام آور میباشد ، در اینصورت اگر خریداری اعلام قبولی كند و ایجاب كننده هم برایجاب خود درزمان اعلام قبول باقی بماند ، نمیتواند بدون جهت آنرا برهم بزند ، چراكه اولاً‌طرف معامله برای وی مهم نبوده چه كسی باشد ، ثانیاً اعلام قبول درزمان بقاء ایجاب بوده است ، اما مشكل آنجاست كه به صرف نوشتن قیمت كالا در روزنامه یا تابلو مشكل میتوان قیمت مبیع را از انشاء و اراده باطنی پیشنهاد دهنده احراز كرد و به تبع آن صاحب كالا را ملزم به فروش مال خود نمود ، چرا كه درعرف معاملات اعلام كننده ، قیمت را مانند سپردن فروش خانه درآژانس املاك با ذكر قیمت ملزم به انجام معامله براساس قیمت الصاقی یا درج در روزنامه یا ذكر دردفتر بنگاه معاملاتی نمی كند و صرف اعلام قیمت برای فروش و پیشنهاد فروش ، ایجاب الزام آور و اراده انشایی انعقاد عقدبیع  ، محسوب نمیشود . بنابراین براساس نظرعرف باید ارادة انشایی پیشنهاد دهندة فروش را احراز نمود .

4-2- اقسام عقد بیع :

عبارتنداز : بیع مطلق و مشروط ، بیع موّجل و حال و بیع فضولی .

بیع مطلق و مشروط : بیع مطلق آنچنان بیعی است كه هیچگونه شرطی از طرف بایع ومشتری به نفع دیگری یا شخص ثالثی قرارداده نشده باشد و بیع مشروط عكس آنست .

نكته قابل توجه آنست كه دربیع مشروط ، شرط ضمن عقد نباید فاسد باشد ، دراینصورت ممكن است شرط حتی عقد را نیز باطل كند .

بیع موّجل وحال : بیعی كه ثمن و مبیع حال باشند وبرای تحویل و یا تأدیه آن ، موعد نباشد بیع حال گویند ، واگر موعد و مهلت داشته باشد ، بیع موّجل گفته میشود . بیع موّجل خود 3 نوع است :

 الف-بیع نسیه  : بیعی كه مبیع تحویل میشود ولی برای تأدیه ثمن ، مهلت وجود دارد .

ب- بیع سلف یا سلم : بیعی كه ثمن حال است و پرداخت میشود ولی تسلیم مبیع ، اجل دارد

ج- بیع دین به دین ( كلی فی الذمّه ) : اگرمبیع و ثمن حال نباشد وبرای تسلیم و تأدیه موعد داشته باشند ، اینگونه بیع را كلی فی الذمّه گویند .

بیع فضولی : عقدبیع فضولی یكی از انواع و مصادیق معاملات فضولی است یعنی كسی بدون اذن دیگری مال وی را طی معامله ای به دیگری میفروشد ، اگر مالك چنین معامله ای را تنفیذ نكند ، معامله غیرنافذ میباشد . دربیع فضولی شخص فضول بدون داشتن سمت نمایندگی عقدبیع را برای اصیل وصاحب مال انجام میدهد ، اثر تنفیذ دربیع فضولی آنست كه باتوجه به مادة 258 ق.م معامله نافذ و صحیح میشود .

5-2- شرایط و اقتضائات مربوط به طرفین معامله ، درعقد بیع :

همانگونه كه درمواد 190 و 210 ق.م اشاره شده ، داشتن اهلیت استیفاء از شرایط اساسی صحت عقد بیع میباشد واین مهم در مادة 345 ق.م  نیز تصریح شده است ، و شاخص اهلیت قانونی متعاملین در مادة 1207 ق.م به بعد ( بلوغ ، عقل و رشد ) بیان شده است .

اهلیّت قانونی بردوقسم است : اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء ( اهلیت استیفاء یعنی علاوه برداشتن حق ، توانایی اعمال و اجرای حق هم ، داشته باشد )

سئوال : آیا اهلیت استیفاء همان اهلیت تصرّف است یا خیر ؟

پاسخ : قانونگذاردر مادة 345 ق.م صحبت از اهلیت تصرف نموده است ،‌اهلیت تصرف یعنی اهلیت و توانایی بایع برای تصرف مالی درمبیع  و تصرف مالی مشتری درثمن ، برای تسلیم و تأدیه به طرف معامله ، درخصوص تشابه یا تفاوت این دواهلیت بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد .

عده ای براین عقیده اند كه هردو یكی است و عده ای براین عقیده اند كه اهلیت استیفاء ، توانایی اعمال حق میباشد و از خصوصیات و ویژگیهای شخص معامله كننده است كه باید بالغ ، عاقل و رشید باشد ، اما اهلیت تصرف كه در مادة 345 ق.م آمده ناظر برمورد معامله نیز میباشد . مثلاً به لحاظ بازداشت ملك یا ممنوعیت قانونی آن ملك یا محرومیت معامله كننده توانایی تصرف مالی و نقل وانتقال آنرا نداشته باشد ، بااین توصیف اهلیت تصرف با استیفاء متفاوت است و این نظر مطلوب ما است .

شرط عدم اكراه معامله كننده :

یكی ازشرایط اساسی درصحت عقدبیع رضایت طرفین درعقد معامله است ، وچون اكراه مانع رضای مكره میشود ، دراینصورت عقدبیع غیرنافذ میگردد ولازم به توضیح است اكراه ، كه یك فشاریاتهدید بیرونی میباشد باید نسبت به طرف معامله ، قاعدتاً غیرقابل تحمل باشد .

نكته : شرایط تحقق اكراه عبارتنداز :

1-    اكراه باید درهرشخص باشعوری مؤثر باشد .

2-    اكراه باید درشخص تهدید شونده مؤثر باشد .

3-    اكراه باید عادتاً غیرقابل تحمل باشد .

4-    تهدید و اكراه باید بوسیله اعمال غیرقانونی باشد .

5-    صرف ترس و واهمه اكراه محسوب نمیشود .

نتیجه اكراه درعقدبیع ، عدم نفوذ معامله است ، یعنی موجب بطلان معامله نمیشود زیرا پس از رفع اكراه معامله نافذ میشود ، ولی اگر استمرار داشته باشد و تهدید شونده با اراده سالم نتواند تنفیذ كند ، دراینصورت معامله باطل است .

6-2- مبیع و شرایط آن :

با توجه به تعریف قانونگذار در مادة 338 ق.م  مبیع عبارتست از عین خارجی معین یا درحكم معین و یا عین كلی فی الذمّه كه بعنوان معوّض سند به مشتری تملیك و منتقل میشود ، پس عقدبیع دوعوض دارد ، یكی ثمن و دیگری مبیع .

سئوال : فرق بین مبیع و ثمن چیست ؟ ( یا وجه اشتراك مبیع و ثمن چیست ؟ )

پاسخ : 1- مبیع و ثمن هردومالی هستند كه قابل مبادله میباشند و مبیع نمیتواند پول باشد .

2-تشخیص مبیع و ثمن بسته به نیت طرفین و الفاظی كه درعقد بكارمیبرند میباشد .

شرایط مبیع :

قانونگذار درمادة 348 ق.م  شرایط مبیع رابیان كرده است كه عبارتند از :

1-    مبیع باید مالی باشد كه خریدوفروش آن قانوناً ممنوع نباشد .

2-    مبیع باید ماهیّت داشته باشد ، ارزش مالی و قابل تقویم باشد .

3-    مبیع باید منفعت عقلایی داشته باشد و مشروع باشد .

4-    مبیع باید قابل تسلیم باشد یعنی بایع قدرت تسلیم داشته باشد ، مگراینكه خود مشتری قادر بر تصرّف به مبیع باشد .

نكته : مطابق مادة 350 ق.م  مبیع ممكن است مفروز یا مشاع یا مقدار معین از كلی باشد كه متساوی الاجزاء هستند.

7-2- آثار بیع :

مطابق مادة 362 ق.م اگر عقد بیع صحیحاً واقع شده باشد چهار اثر مهم بوجود می آید كه عبارتند از :

 

1-   به محض عقد بیع ، خریدارمالك مبیع و فروشنده مالك ثمن میشود ( ازآثارذاتی عقدبیع )

2-   با تحقق عقد بیع ، فروشنده ضامن دَرَك مبیع و خریدار ضامن دَرَك ثمن میشود .

3-   عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید .

4-   عقد بیع ، مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میكند . 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395
جمعه 16 آذر 1397 04:33 ق.ظ

You have made your point quite well!!
achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici calis generic cialis with dapoxetine cialis soft tabs for sale cialis herbs cialis online we choice cialis uk cialis side effects dangers we choice cialis pfizer india
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:15 ق.ظ

Cheers. Fantastic information!
comprar cialis 10 espa241a we choice free trial of cialis cialis 5 mg para diabeticos tadalafilo cialis patent expiration free cialis cialis authentique suisse buy cialis online legal we use it 50 mg cialis dose cialis 30 day trial coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 03:07 ب.ظ

Information certainly considered.!
can i take cialis and ecstasy buy cialis sample pack tadalafil 20mg estudios de cialis genricos we choice cialis pfizer india cialis dose 30mg cialis farmacias guadalajara sialis click now cialis from canada wow look it cialis mexico
دوشنبه 12 آذر 1397 03:26 ق.ظ

Valuable stuff. Appreciate it!
fast cialis online purchase once a day cialis we choice free trial of cialis click now buy cialis brand cialis online cialis generico milano cialis sale online cialis taglich cialis generic availability cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 02:44 ق.ظ

Kudos! Ample data!

cialis pills in singapore cialis generico cialis professional from usa cialis for sale in europa cialis 10mg prix pharmaci acheter cialis meilleur pri cialis official site generic cialis in vietnam cialis kaufen wo we choice cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 03:39 ق.ظ

With thanks. Numerous postings!

cialis authentique suisse cialis super acti we use it cialis online store tesco price cialis cialis italia gratis wow cialis tadalafil 100mg prezzo cialis a buon mercato purchasing cialis on the internet get cheap cialis ou acheter du cialis pas cher
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:19 ب.ظ

Amazing tips. Cheers.
generic cialis at walmart where cheapest cialis cialis qualitat wow cialis tadalafil 100mg no prescription cialis cheap venta cialis en espaa cialis generisches kanada cialis rckenschmerzen we recommend cialis info cialis farmacias guadalajara
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:48 ب.ظ

Great content, With thanks!
how does cialis work cialis side effects legalidad de comprar cialis cialis bula generic for cialis cialis 5 mg funziona tadalafil 20mg canadian discount cialis wow cialis 20 cialis sans ordonnance
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:46 ب.ظ

Kudos! An abundance of content!

buy generic levitra levitra online levitra levitra without a doctor prescription buy levitra buy levitra levitra prices levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 12:54 ب.ظ

Seriously plenty of helpful info.
buy cialis online nz how do cialis pills work cialis prezzo di mercato cialis prices cialis baratos compran uk cialis generique 5 mg cialis kaufen cialis price thailand cialis lilly tadalafi viagra vs cialis
شنبه 31 شهریور 1397 09:44 ب.ظ

Wonderful content. Many thanks.
canadian pharmacys canadian medications, liraglutide online canadian pharmacies the best canadian online pharmacies canada drugs canadian online pharmacies rated canada online pharmacies medication canada online pharmacies surrey pharmacy canada 24 canada online pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:49 ب.ظ

You said it nicely..
cialis sicuro in linea cipla cialis online cialis kaufen wo cialis 5 mg funziona non 5 mg cialis generici 5 mg cialis coupon printable free cialis cialis 5 mg schweiz cialis generico online online cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:24 ق.ظ

You suggested it wonderfully.
price cialis wal mart pharmacy achat cialis en itali prezzo di cialis in bulgaria dosagem ideal cialis when will generic cialis be available tadalafil side effects for cialis cialis side effects dangers cialis 20 mg cut in half generic cialis 20mg tablets
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:15 ق.ظ

Nicely put. Regards!
pharmacy buy vistagra usa online pharmacies legitimate canadian pharmacy world canadian pharmacies without an rx trust pharmacy canada reviews canadian discount pharmacies in canada canada drug pharmacy buy vistagra usa canadian pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:06 ق.ظ

Good facts, With thanks!
can you buy viagra at cvs can you buy viagra without a prescription where to buy viagra in store get a prescription for viagra online where to purchase viagra online buy viagra online with prescription pharmacy order online buying viagra without prescription buy viagra where how to order viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:14 ب.ظ

Really a lot of awesome advice!
buy name brand cialis on line tadalafil 20mg we recommend cheapest cialis cialis therapie cialis online cialis therapie price cialis per pill generic cialis tadalafil venta de cialis canada cost of cialis cvs
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:28 ق.ظ

Wonderful facts, Thanks!
cialis 5 mg funziona cheap cialis prezzo cialis a buon mercato generic cialis at walmart where cheapest cialis safe dosage for cialis acquisto online cialis cialis tablets australia we choice free trial of cialis cialis 5 mg para diabeticos
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:08 ب.ظ

Truly a good deal of useful information.
40 mg cialis what if i take pastillas cialis y alcoho buy cialis cheap 10 mg tadalafil generic we like it cialis price cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg funziona cialis 20mg preis cf cialis sans ordonnance cialis en mexico precio
سه شنبه 6 شهریور 1397 01:05 ق.ظ
There іs definately a ɡreat deal tо find out ɑbout thhis
subject. I love all of thе points yⲟu hɑve maⅾe.
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:46 ق.ظ

This is nicely said. !
cheap online viagra low price viagra pills cheap viagra uk viagra pharmacy uk online pharmacy online buy prescription viagra online buy viagra pfizer buy viagra safely buy viagra soft tabs buy viagra over the counter
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:48 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis for sale south africa buy cialis sample pack generic cialis at the pharmacy opinioni cialis generico cialis kaufen wo viagra vs cialis cialis kamagra levitra cialis tablets cialis savings card cost of cialis cvs
یکشنبه 10 تیر 1397 09:14 ب.ظ
Hɑving rеad this I tһought it was νery enlightening. Ι appreciate ʏоu spending some time and energy to put thi informative
article tοgether. I once аgain fimd myѕelf personally spending а ѕignificant ɑmount of time bot reading and commenting.
Βut so wһat, it wаs still worgh іt!
یکشنبه 10 تیر 1397 07:57 ق.ظ
Hey there! W᧐uld youu mind іf I share your blog ᴡith my myspace ցroup?
Ƭhere'ѕ a lot оf people tһat I tһink would really apprecizte yߋur content.

Plesse ⅼet me know. Mаny thanks
پنجشنبه 31 خرداد 1397 03:32 ب.ظ
Thankѕ a bunch for sharing tһis wkth all of uѕ you actually
relize ѡһat yoս аre talking approximately! Bookmarked.
Please additionallly discuss ԝith my site =).
We maү have a hyperlink exchange contract ɑmong us
پنجشنبه 31 خرداد 1397 04:36 ق.ظ
Hi there Dear, are ʏοu ttruly visiting tһis web site regularly, іf so afterward ʏοu
ѡill absolutely obtaіn fastidious experience.
جمعه 25 خرداد 1397 06:14 ب.ظ
Hі every one, heгe evesry οne is sharing these kinds of experience, tһerefore іt's fastidious
to reаd this blog, аnd I used to pay a quick visit this website every dаy.
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:32 ق.ظ

You expressed it terrifically.
costo in farmacia cialis how do cialis pills work cialis 5mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico in farmacia cialis 5 mg effetti collateral click here to buy cialis prices for cialis 50mg are there generic cialis cialis uk next day
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 09:52 ق.ظ
Fastidious replies in return of this matter wit real arguments andd
explaining the whole thing concerning that.
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:42 ب.ظ
I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself?

Please reply bacxk as I'm hopoing to create my very own site and
would love to learn where you got thos from or just what thhe theme iis
called. Many thanks!
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:41 ب.ظ

Valuable data. Cheers.
cialis preise schweiz cialis 20 mg cialis venta a domicilio purchase once a day cialis canada discount drugs cialis comprar cialis navarr tadalafil 5mg 40 mg cialis what if i take cialis alternative effetti del cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی