تبلیغات
حاجی قاسمی - اختلاس و ارتشاء کارکنان دولت
حاجی قاسمی
حقوق - علوم غریبه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

 اختلاس و ارتشاء کارکنان دولت

 

 1- اختلاس :

رایج ترین جرم ارتكابی توسط كاركنان شاغل در دستگاههای دولتی، جرم اختلاس می باشد. به موجب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و كلاهبردای مصوب سال 1367- «هر یك از كاركنان و كارمندان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یانهادیهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و یا اشخاصی را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

-     در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 2تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.

تبصره 1 : در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می شود.

تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه  هزار ریال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و یك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.

تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

در ادامه ماده 6 قانون مذكور شروع به اختلاس را نیز جرم دانسته و مجازات آنرا حداقل مجازات جرم اختلاس می داند و برای مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیركل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتیكه در مراتب پائین تر باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شود.

بنا به مراتب فوق و به استناد ماده فوق الاشاره برای تحقیق جرم اختلاس تحقیق شرایط ذیل الزامی می باشد:

الف) مرتكب باید از كارمندان و كاركنان دولت باشد بنابراین كارمندان شركتهای خصوصی كه در اموال شركت مرتكب خیانت می شوند یا اشخاص عادی كه به دلایلی اموال دوت رد اختیارشان قرار می گیرد و آنرا تصاحب می كنند از شمول این ماده خارج می باشند و می تواند با شرایط خاصی تحت عنوان جرم خیانت در امانت مطرح و پیگیری گردد.

ب) مرتكب باید در اموال دولت یا اموالی كه متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می باشد مرتكب خیانت گردد.

ج) اموال مذكور باید بر حسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد. بنابراین چنانچه وظیفه مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد ولی مال برخلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد.

د) مرتكب باید اموال مذكور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب كند. بنابراین صرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملك آنها را نمی توان اختلاس دانست.

ﻫ) مرتكب باید در برداشت و تصاحب اموال وجوه دولتی عامد باشد. بنابراین در صورت اثبات این امر كه:

 2- رشاء و ارتشاء :

به موجب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس وارتشاء و كلاهبرداری « هریك از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی واداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمت عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است اعم از اینكه امر مذكور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنكه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنكه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود: در صورتیكه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیر كل یا همطراز مدیركل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از 1 سال تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا همطراز مدیر كل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.

در صورتیكه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال باشد مجازات مرتكب 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائین تر از مدیركل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

در صورتیكه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائین تر از مدیركل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

تبصره 3: این ماده مجازات شروع به ارتشاء را حداقل مجازات مقرر برای جرم می داند.

 3- تصرف غیرقانونی در اموال:

به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی :«هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها یا شوراها ویا شهرداریها و موسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیرنظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسابات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها یا موسسات فوق الذكر یا اشخاصی كه برحسب وظیفه  به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود و در صورتیكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد و همچنین است در صورتیكه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آنرا به مصارفی برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تشابه زیادی به جرم اختلاس دارد ولیكن عنصر مادی جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی می باشد و عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی استفاده غیرمجاز بدون قصد تملك به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضییع اموال و و جوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری كه قانون اعتباری برای آن قائل نشده و یا به مصرف رسانیدن در  غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار می باشد، می توان اختلاس و تصرف غیرقانونی را از یكدیگر بازشناخت. موضوع جرم تصرف غیر قانونی اموال اعم از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد و نیز اسناد و اوراق بهادار متعلق به دولت و یا اشخاص می باشد كه بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است.

اگر متصدی وزارتخانه وجوه موجود در وزارتخانه را بردارد و به همان مبلغ از حساب جاری خود چك در وزارتخانه بگذارد چنین عمل تصرف غیرقانونی تلقی می شود. (حكم شماره 1359مورخ 17/6/1318) بنا به مراتب فوق الذكر در صورتی كه هر یك از كاركنان وزارتخانه در اموال و وجوه اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه استفاده غیرقانونی نمایند بدون آنكه این اموال را به نفع خود یا دیگری تملك نمایند، به عنوان متصرف غیرقانونی در اموال دولتی قابل تعقیب و پیگیری خواهند بود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 13 مرداد 1395
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:29 ق.ظ
シャネル
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:28 ق.ظ
スーパーコピー時計、本物品質ブランド時計コピー最高級優良店MYCOPYS.COM。実物商品、外観、機能は本当の商品とと同じに
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:21 ب.ظ
スーパーコピーブランド口コミ優良店
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:20 ب.ظ
スーパーコピーブランド激安販売ブランドコピー通販店,スーパーコピーブランド激安優良店スーパーコピーブランド
جمعه 30 فروردین 1398 09:50 ب.ظ
-スーパーコピーブランド激安通販専門店
جمعه 30 فروردین 1398 09:50 ب.ظ
グッチ スーパーコピー等のブランド品 コピーを激安通販!全国送料無料。ヴィトン、エルメス、シャネル
شنبه 4 فروردین 1397 01:08 ب.ظ

Tips clearly considered!.
cialis lowest price buy brand cialis cheap cialis cost cialis 30 day trial coupon cialis ahumada cialis 20mg cialis uk cialis italia gratis price cialis best buy original cialis
شنبه 18 شهریور 1396 02:57 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody?
This piece of writing posted at this web site is actually
fastidious.
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:35 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this website
is really pleasant.
شنبه 14 مرداد 1396 09:41 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this.
And he actually bought me lunch simply because I discovered it
for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to discuss this
matter here on your web page.
دوشنبه 5 تیر 1396 01:25 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه حل و فصل
درست با من پس از برخی از زمان. جایی در
سراسر جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال مشکل خود را با
فراز در مفروضات و یک خواهد را خوب به کمک پر همه
کسانی شکاف. که شما که می توانید انجام
من خواهد قطعا تا پایان در گم.
یکشنبه 4 تیر 1396 11:55 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه کار بسیار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در منطق و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من می بدون شک تا پایان مجذوب.
جمعه 2 تیر 1396 07:03 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه نشستن خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن
اما فقط برای کوتاه در حالی که.

من هنوز کردم مشکل خود را با
فراز در منطق و شما ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
چهارشنبه 13 مرداد 1395 10:54 ق.ظ
سلامممممم نفسممممممممممم
خوبی عزیزممممممممم
وبت خیلی خوب بووووووووود خیلی
میخواستم بیای به وب منم سایت سر بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم
می بینمت
حسن حاجی قاسمیسلام
متشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی