تبلیغات
حاجی قاسمی - نحوه مطالبه مهریه
حاجی قاسمی
حقوق - علوم غریبه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

نحوه مطالبه مهریه

مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مكلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.
چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه :
اگر مهریه وجه نقد یا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج( مراجعه و در فرم خاصی كه در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه كند.

اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتی كه شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا كند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را كه شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانكی او را توقیف كند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نیز یك سوم آن را (در صورتی كه زن و شوهر از یكدیگر جدا شوند و تا زمانی كه شوهر زن دیگری اختیار نكرده) توقیف كند. اگر مهریه سكه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی كه زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میكند) ملاك اجرای قانونی حكم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام كند.
مواد قانونی:
ماده 1078 هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1082 به مجرد عقد، زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

مراجع مطالبه مهریه:
1- دادگاه خانواده:

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوكاله وكیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه :
بابت یك میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یك میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

عجز از پرداخت هزینه دادرسی:
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

2- مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه كند كه البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید كه بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید كه در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین موبایل..) و یا مال غیر منقول (ملك) توقیف میگردد البته به شرط اینكه جزء مستثنیات دین نباشد.

فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت:

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..
احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا كه مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مكرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.
امضاء زوجه
عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه:

در صورتی كه مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 1377 تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.

ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی:
هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.
حق حبس: حقی است كه به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمكین را منوط به اخذ مهریه نماید كه در اینصورت شوهر مكلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.


برگ دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وكیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی.

دلائل و منضمات :1 فتوكپی سند ازدواج 2 فتوكپی شناسنامه خواهان 3 فتوكپی قرار تأمین صادره.
____________

دادخواست :

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… مدتی قبل تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال خوانده را نموده بودم، كه طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمین اموال معادل مهریه صادر گردیده است.اكنون به موجب این دادخواست، از آن مقام محترم تقاضای صدور حكم وصول مهریه را از اموال توقیف شده با احتساب خسارات دادرسی دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع كننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره

برگ دادخواست تأمین مهریه به دادگاه عمومی :
مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وكیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا نماینده قانونی


تعیین خواسته: تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و بهای آن

دلائل و منضمات : 1 فتوكپی سند ازدواج 2 فتوكپی شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دایم آقای ……………. در آمدهام. از آنجا كه مهریه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن میشود، از آن مقام محترم، تقاضای صدور تأمین مهریه مهریه از اموال همسرم را به میزان ……….. ریال دارم. بدیهی است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز تقدیم خواهم نمود.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع كننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره

رأی دادگاه :

موضوع : تعیین مهریه و تصحیح آن در سند نكاح نامه

درخصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفیت ……………….. آقای…………… فرزند …………………. به خواسته تعیین میزان مهریه و تصحیح آن در سند نكاحنامه به این شرح كه خواهان ظهور داشته. مهریه وی مقدار یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده. و خوانده اظهار نموده مهریه صرف چهارده سكه بهار آزادی بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعای خود به سند رسمی نكاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهریه در آن چهارده سكه بهار آزادی قید شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است.
دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعایت ضوابط مربوطه تحقیق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند كه مهریه یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده است. دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وی نیز تحقیق نموده و وی اعلام داشته دقیقاً به یاد دارد كه مهریه یكصد و چهارده سكه بهار آزادی بوده و اینكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشی از سهو القلم است. و نیز یك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهریه در آن سكصد و چهارده سكه ثبت شده را نیز تسلیم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذیل عنوان فصل فیالمهر از كتاب النكاح تحریر الوسیله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مهریه واقعی خواهان را یكصد و چهارده سكه بهار آزادی تعیین مینماید. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مركز استان ………………. میباشد.
رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….

موضوع: الزام خوانده به پرداخت مهریه از اموال مولی علیه خوانده

رأی دادگاه : در این پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفیت خانم ………………. فرزند…………… به قیمومت از آقای …………….. فرزند ……………… به وكالت آقای………… وكیل پایه یك دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان از اموال مولی علیه خوانده. با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاریخ …………. به عقد نكاح دائم با آقای …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وی دچار سفاهت میباشد و از باب تدلیس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسیدگی و طی دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طی دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجدیدنظر مركز استان ……………. نیز مورد تأیید قرار گرفته، نكاح یاد شده فسخ گردیده است، وكیل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوی خواهان صحیح است، ولی بین خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراین مهریهای به وی تعلق نمیگیرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقیق نموده و وی انجام مواقعه را تصدیق نموده و زوجه نیز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر این خواهان گواهی پزشكی قانونی به شماره …………… مبنی بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نیز شهادت دادهاند كه زوجین با هم خلوت داشتهاند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشویی پیدا شده لذا در مجموع برای دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بین زوجین صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبة اخیارالفسخ والتدلیس از كتاب النكاح تحریرالوسیله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدنی و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادی به عنوان مهریه از اموال مولی علیه خود در حق خواهان محكوم مینماید. این رأی مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مركز استان …………….. میباشد.
رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
دادرس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 5 خرداد 1395
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:22 ب.ظ
ブランドコピー激安通販アクセサリーコピー通販サイト
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 12:57 ق.ظ
詳細検索 - 韓国スーパーコピー通販,2018韓国ブランドコピー
دوشنبه 13 آذر 1396 05:45 ب.ظ
این طراحی چشمگیر است! شما بدیهی می دانید که چگونه یک خواننده را نگه دارید
سرگرم کننده بین شوخ طبعی و فیلم های شما تقریبا بود
نقل مکان کرد تا وبلاگ من را شروع کند (خوب، تقریبا... هاها!) شگفت انگیز شغل.
من واقعا از آنچه شما باید گفته اید، لذت بردم، و بیشتر از آن، چگونه آن را ارائه دادید.
بیش از حد سرد!
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:19 ب.ظ
Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the
net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:20 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching
for نحوه
شنبه 14 مرداد 1396 02:26 ق.ظ
This piece of writing offers clear idea in support
of the new people of blogging, that truly how to do blogging and site-building.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:53 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find
this topic to be really something that I think I would
never understand. It seems too complicated and
extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
یکشنبه 9 خرداد 1395 10:43 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


حسن حاجی قاسمیسلام
متشکرم
چهارشنبه 5 خرداد 1395 01:39 ب.ظ
آیا کسی از وبلاگت بازدید میکنه؟ با ما در انجمن وبلاگ نویس ها همراه شوید و نام وبلاگتون رو در کنار صدها وبلاگ دیگر ثبت کنید. وبلاگ شما هم دیده خواهد شد
حسن حاجی قاسمیسلام
متشکرم
چهارشنبه 5 خرداد 1395 10:26 ق.ظ
سلام گلم باشه راستی یه وبلاگ طراحی کردم و تمام کسایی که وبلاگ خوب و باحال دارند رو دعوت به تبادل لینک کردم . از تو هم دعوت می کنیم به جمع ما بیای
حسن حاجی قاسمیسلام
متشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی